Kasɩna Internet Jəgə mʋ kʋntʋ

Kasɩm twaanʋ

Twaanʋ tɩlʋ na wʋra tɩn mʋ tɩntʋ. Ábam na lagɩ, á wanɩ á na tɩ maama abam ordinatɛɛrɩ yuunɩ. Kʋ yɩ mwalɩ mwalɩ sɩ á karɩmɩ-tɩ. Wɛ wʋ́ wəli abam yɩ DƖ kɩ abam yu-yoŋo.