Kasɩna Internet Jəgə mʋ kʋntʋ

Wɛ taanɩ dɩ kasɩm

Jɩga kantʋ yɩ jɩga kalʋ abam na wʋ́ wanɩ á na Wɛ Tɔnɔ kʋm ! Wɛ nan kɩ á kara kam yu-yoŋo.