Kasɩna Internet Jəgə mʋ kʋntʋ

Zezi ŋwɩa dɛɛn na yɩ te tɩn

Abam na lagɩ sɩ á nii Zézi film dɩ kasɩm mʋ, á wʋ wanɩ á nii-tɩ yo-ba seeni :